PŘEHLED

Území pražského Florence je významným uzlem veřejné dopravy i starým železničním brownfieldem v centru Prahy. Jeho název je datován do 14. století, kdy se zde usadili řemeslníci z italské Florencie pozvaní do Prahy císařem Karlem IV.

Cílem mezinárodní urbanistické soutěže je najít urbanistický návrh nové životem pulzující čtvrti se smíšeným funkčním využitím, s novými byty a prostory pro umístění služeb a maloobchodu a míst pro trávení volného času. 

Páteří nového Florence by měla být vysoce kvalitní veřejná prostranství s aktivním parterem, ulicemi a náměstími vytvářejícími nové vazby mezi pražským Novým Městem a Karlínem.

Soutěž je organizována ve spolupráci s hlavním městem Praha a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, společností Masaryk Station Development, (společným podnikem Penta Real Estate, Českých dráh) a ČSAD Praha Holding soukromý provozovatel Ústředního autobusového nádraží Florenc.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE
VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU
Příjem žádostí o účast a portfolii
do 26. 4. 2021 17:00 SELČ
Porota vybere 5 týmů.
1. FÁZE SOUTĚŽE
1. soutěžní workshop
květen 2021
Odevzdání konceptu
16. 8. 2021
2. soutěžní workshop
Konec srpna 2021
2. FÁZE SOUTĚŽE
Odevzdání návrhu
15. 11. 2021
3. soutěžní workshop
2.polovina listopadu 2021
VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
prosinec 2021
ODMĚNY
Účastníci 1. fáze
40.000 EUR
Účastníci 2. fáze
40.000 EUR
Vítěz
+ 40.000 EUR

KONTEXT

Florenc se nachází asi 1 000 m východně od Staroměstského náměstí, na rozhraní Nového Města (městská část Praha 1) a Karlína (městská část Praha 8). Jeho současný charakter je utvářen dopravní infrastrukturou včetně Ústředního autobusového nádraží Florenc, vlakového Masarykova nádraží a pražské severo-jižní magistrály, zároveň je to největší brownfield v centru hlavního města.

Řešené území leží v místě původního městského opevnění, jehož stopy, včetně původního příkopu a odvodnění, jsou v podzemí stále zachovány. Poté, co byly v 70. letech 19. století zbořeny hradby Nového Města, byl prostor využit pro vybudování dopravní infrastruktury, přičemž část pozemků zůstala nezastavěné.

Významná část řešeného území se nachází v Pražské památkové rezervaci, která je zároveň na seznamu světového dědictví UNESCO a celé navazující území pak náleží do jejího ochranného pásma.

Území je specifické řadou důležitých průhledů a pohledů na některé z pražských dominant, jako je pohled z Masarykova nádraží přes Hybernskou ulici směrem k Prašné bráně (národní kulturní památka) nebo pohled z ulice V Celnici na Týnský chrám na Staroměstském náměstí. Tyto průhledy propojují řešené území s historickým jádrem Prahy. Stejně důležitý pro čitelnost místa a orientaci v území pohled na vrch Vítkov s národním památníkem (národní kulturní památka).

Součástí zájmového území (indikační a interakční zóny) jsou významné kulturní instituce: Muzeum hlavního města Prahy, Hudební divadlo v Karlíně a industriální objekty bývalého lokomotivního depa při Masarykově nádraží, ve kterých plánuje Národní technické muzeum zřídit Muzeum železnice.

Dnes je území Florence významnou křižovatkou dopravních spojení republikového a evropského významu. Ústřední autobusové nádraží Florenc má významný podíl na mezinárodní autobusové dopravě. Masarykovo nádraží je konečnou stanicí pro regionální vlakové spoje z východu, severu a částečně ze severozápadu pražské metropolitní oblasti a za přibližně 10 let nabídne také přímé vlakové spojení na Letiště Václava Havla. Tato oblast je dobře obsloužena i systémem pražské integrované dopravy prostřednictvím dvou linek metra a řady tramvajových a autobusových linek.

Společnosti ČSAD Praha holding (majitel ÚAN Florenc) a Masaryk Station Development, dohromady vlastní, resp. svědčí jim práva na stavební rozvoj většiny pozemků v řešeném území. Hlavní město Praha je majoritním vlastníkem stávajících veřejných prostranství, pozemky kolejiště a budovy v areálu Masarykova nádraží jsou ve vlastnictví Českých drah.

Masaryk Station Development má v záměru přestavět pozemky na plně integrovanou a funkčně soběstačnou městskou čtvrť. Primárním cílem je odstranit jizvu na tváři města, kterou představuje stávající brownfield, a nahradit ji dobře definovanou městskou strukturou určenou pro bydlení, práci a volný čas s přímým napojením na historické centrum.

ČSAD Praha holding plánuje postupnou přestavbu autobusového terminálu na polyfunkční čtvrť, která bude integrována do městské struktury centra Prahy, rozvoj má dále zvýšit komfort cestujících a kvalitu navazujících veřejných prostranství. 

ZADÁNÍ SOUTĚŽE

Účelem této urbanistické soutěže je identifikovat a odměnit nejlepší návrh pro řešené území. Vítěz by měl představit komplexní, ekonomicky proveditelnou, ekologicky udržitelnou a sociálně spravedlivou vizi revitalizace území, která bude motivovat klíčové aktéry území k její realizaci.

Řešená oblast se skládá ze samotného řešeného území (červená) a přilehlé interakční zóny (zelená) a indikační zóny (modrá).

Vítěz soutěže bude následně pověřen rozpracováním návrhu do urbanistické studie s regulačními prvky pro řešené území (červená zóna), která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a nástroj koordinace procesu revitalizace území.

Návrhy v interakční a indikační zóně (zelená a modrá) představí portfolio idejí jako podklad pro koordinovaný rozvoj území a rozhodování samosprávy o možnostech případné revitalizace území.

V následujících fázích zváží Masaryk Station Development oslovení účastníků soutěže při výběru architektů pro jednotlivé projekty v dané oblasti.

Mezi klíčové body zadání patří:

Další podrobnosti najdete v dokumentu Zadání soutěže. Mapové podklady v digitální podobě spolu s publikací „Informace o území“, která rozšiřuje a upřesňuje informace uvedené v Zadání soutěže, budou poskytnuty účastníkům pozvaným do 1. fáze soutěže.

Zadání ke stažení

POROTA

NEZÁVISLÁ ČÁST POROTY
Řádní členové (6)
Náhradníci
Winy Maas
Fokke Moerel
Kees Christiaanse
Till Rehwaldt
Matthew Carmona
Martina Forejtová
Pavel Hnilička
Štěpán Valouch
Regina Loukotová
 
Michal Sedláček
 
ZÁVISLÁ ČÁST POROTY
Řádní členové (5)
Náhradníci
Lenka Burgerová
hl. m. Praha
Petr Hlaváček
1. náměstek primátora hl. m. Prahy
Jaromír Hainc
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Tomáš Murňák
hl. m. Praha
Petr Palička
Penta Real Estate
Luboš Križan
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Tomáš Ctibor
4ct / ČSAD Praha Holding
Dušan Ševela
Penta Real Estate
Tomáš Hřebík
Městská část Praha 8
Pavel Vráblík
ČSAD Praha Holding
 
Klára Filaunová
4ct / ČSAD Praha Holding
 
Petr Hejma
Městská část Praha 1

PŘIHLÁŠKY

Soutěže se mohou zúčastnit týmy se zkušenostmi adekvátními k zadání a rozsahu soutěže. Porota vybere pět týmů na základě následujících kritérií:

  1. celková urbanisticko-architektonická kvalita referenčních prací a jejich relevance vzhledem k předmětu soutěže,
  2. rozsah odbornosti týmu žadatele o účast vzhledem k předmětu soutěže.

Očekává se, že týmy budou složeny z následujících odborníků: architekt, urbanista, krajinářský architekti, dopravní inženýry a odborníci na revitalizaci měst a další experti s ohledem na témata zadání.

Každý tým se zájmem o účast musí podat elektronickou přihlášku prostřednictvím tohoto webu do 26. dubna 2021, 17:00 SELČ (středoevropského letního času). Web bude pro přihlášky otevřen od 5. dubna 2021.

Žádost musí obsahovat:

  1. vyplněný formulář přihlášky k účasti v soutěži,
  2. podepsané čestné prohlášení o prokázání základních kvalifikačních požadavků,
  3. portfolio referenčních prací.

Portfolio by nemělo mít více než 30 stran a mělo by obsahovat minimálně:

  1. 3 projekty (návrhy), které doloží dovednosti a zkušenosti uchazeče vzhledem k předmětu soutěže, rozsahu zájmového území, jeho umístění v jádru globálního města a v území významných dopravních staveb,
  2. podrobnosti o složení soutěžního týmu, rolích jeho členů a pokud tým zahrnuje externí členy, pak rozsah jejich předchozí spolupráce s uchazečem,
  3. stručný popis toho, jak bude uchazeč přistupovat k procesu návrhu.

Další podrobnosti o procesu podávání přihlášek naleznete v části 5-1 Zadání soutěže.

Abyste se mohli přihlásti, je nejprve nutné zeregistrovat se v on-line systému soutěže, kterému říkáme Karel. Po registraci si budete moci stáhnout formulář přihlášky, čestné prohlášení a následně i podat Vaši přihlášku.

KONTAKT

Dotazy účastníků soutěže
Dorotea Cimburová
ONplan
cimburova@onplanlab.com
+420 723 149 399 

Mediální dotazy
Petr Návrat
ONplan
navrat@onplanlab.com
+420 608 705 405