Návrhy

Soutěžní porota vybrala 1. prosince vítěze soutěže. Stal se jím návrh týmu 24, UNIT architekti, A69 – architekti a Marko&Placemakers. Na společném druhém místě se umístil tým 50, agps architecture, Atelier Girot a IBV Hüsler a tým 55, de Architekten Cie., LOLA Landscape Architects a M2AU.

Do soutěže se přihlásilo celkem 57 týmů, ze kterých porota, na základě jejich portfolií, vybrala pět účastníků soutěže. Ti připravili koncept revitalizace pro první fázi soutěže. Po 2. soutěžním workshopu pak porota vybrala tři týmy, které postoupily do 2. fáze soutěže. Z nich porota vybrala po 3. soutěžním workshopu vítězný návrh.

V rámci veřejné konzultace mohl kdokoli podat komentář ke kterémukoli ze tří návrhů týmů zařazených do užšího výběru 2. fáze soutěže. Vaše komentáře bylo možné podávat do čtvrtka 25. listopadu. Všechny připomínky veřejné konzultace byly shrnuty ve zprávě a poskytnuty soutěžní porotě před 3. soutěžním workshopem.

Soutěžní návrhy 2. fáze soutěže

UNIT ARCHITEKTI, A69 – ARCHITEKTI, MARKO&PLACEMAKERS

Nový Florenc... propojuje a zaceluje městskou strukturu a zároveň rozvíjí svůj vlastní jedinečný charakter. Integruje různorodé městské čtvrtí a rozvíjí ve svém rámci nový genius loci. Nová struktura posiluje a respektuje okolní kontext. Dopravní uzel je rozvíjen zároveň jako uzel společenské a kulturní výměny. Dynamické a dobře fungující městské centrum a brána do Prahy. 24 hodinové místo v těsné blízkosti historického centra. Město rozvíjené v lidském měřítku zahrnující spletité příběhy a interpretace. Kontinuální a proměňující se město plné vzrušení a překvapení s nádherně rozmanitými a živými veřejnými prostory. Odolná a kompaktní městská čtvrť proaktivně reagující na změnu klimatu. Aktivní zelenomodrá infrastruktura plně integrovaná do organismu města. Urbánní struktura vybízející k chůzi a cyklistice. Nová lokalita rozvíjející celoměstskou síť zelených propojení. Revitalizované místo, kde může každý pracovat, žít a užívat si hodnot inkluzivní, udržitelné a zdravé lokality. Výjimečná centrální poloha se vším, co město může nabídnout. 

Unit Architekti: Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Jahodová, Roman Hrabánek, Natálie Glukman

A69 - Architekti: Boris Redčenkov, Jaroslav Wertig, Silvia Matisová, Cyril Nešleha, Prokop Tomášek

Marko&Placemakers: Igor Marko, Petra Marko

European Transportation Consultancy: Jiří Souček, Miroslava Maxa

Ecoten: Jiří Tencar, Sagnik Bhattacharjee, Norbert Glejdura, Jakub Červinka

Terra Florida: Lucie Vogelová, Eliška Šárová

Colliers: Kevin Turpin

Local Consultant: Ivan Gabal

AGPS ARCHITECTURE, ATELIER GIROT, IBV HÜSLER

Náš přístup je postaven na pěti vzájemně propojených tématech – notových zápisech – které vytvářejí libreto jak pro analytické uchopení stávajícího stavu (tedy pro rozbor území s jeho historickými vrstvami), tak i pro samotný návrh budoucího rozvoje lokality. První notový zápis pojmenovává hlavní urbánní činitele, které v řešeném území definují kostru města, jako například viadukt, park, dvůr, uliční fronta, muzeum, nádraží atd. Druhý notový zápis se zaměřuje na roli, kterou jednotlivé činitele hrají při definování urbánních celků v rámci pražské městské tkáně a tedy i v samotném návrhu. Některé z prvků patří spíše do Karlína, jiné do Nového Města a další k Masarykovu nádraží. Třetí notový zápis se zaměřuje na důležitost zelené a modré infrastruktury v rámci Prahy. V návrhu se tak uplatňují tři hlavní složky krajiny. Čtvrtý notový zápis je zasvěcen viaduktům, které jsou nedílnou součástí pražské dopravní infrastruktury a zároveň všechny roztínají existující městskou strukturu, ať už jde o památkově chráněný Negrelliho a Karlínský viadukt, plánovaný viadukt NS2 a v neposlední řadě i o přepracování severojižní magistrály jako svého druhu viaduktu. Pátý notový zápis se zaměřuje na asambláž nesourodých urbánních činitelů v území, která tkví například v interakci parku, sítě viaduktů, budov podél trati, stávajícího výdechu z metra apod. Výsledkem těchto vzájemných setkání jsou jedinečné městské prostory se specifickou atmosférou, jejichž cílem je proměnit současná nemísta v obytný veřejný prostor sloužící lidským setkáním.

AGPS Architecture: Matěj Draslar, Marc Angélil, Manuel Scholl, Mindy Michel, Rahime Osmani, Thomas Legler, Ramon Beer, Urvi Nandha

Atelier Girot: Christophe Girot, Fujan Fahmi, Michael Mosch, David Berli

IBV Hüsler: Luca Urbani, Serena Marra

Local consultants: Yvette Vašourková, Igor Kovacević

B.I.R.T. Group: Pavel Vorlíček, Jan Mleziva

Visualizer: César Barbaran

DE ARCHITEKTEN CIE., M2AU, LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS

Světově uznávané urbánní dědictví Prahy je významné především způsobem, jakým na sebe vzájemně architektura a krajina působily a utvářely se. Tento půvab je výsledkem práce místních, ale i zahraničních architektů a projektantů, kteří svou prací dokázali zachovat rozmanitou mozaiku městské struktury sahající až k základům Prahy. Od jejího jádra až po okraje lze rozeznat historické proměny, které definovaly charakteristické identity městských čtvrtí, sousedství a komunit, které je obývaly. Je proto nesmírně důležité dbát na to, abychom se těmto standardům přinejmenším vyrovnali.  

De Architekten Cie.: Branimir Medić, Igor Sladoljev, Stefano Lombardi

M2AU: Linda Obršálová, Daniel Struhařík, Filip Musálek, Václav Mihola, David Helešic

Lola Landscape Architects: Peter Veenstra, Artur Borejszo, Simon Verbeeck, Fanny Genti, Yueying Wan, Roberto Coccia, Ulrike Jägert, Jie Wang, Nerea Febré Diciena, Charlie Roelse, Lucio Fiorentino, Jeroen Stroetzel

Consultants: Ondřej Kvaček, Vladimír Šlepeta, Tomáš Apeltauer, Francois Jacob Wieddenhoff, Richard Gibbs

Soutěžní návrhy 1. fáze soutěže

Porota soutěže rozhodla, že návrhy 1. fáze soutěže týmů 33 a 45 nepostoupí do 2. fáze.

BIG – BJARKE INGELS GROUP, A8000, FLERA, MOMENTUM, SAGASTA

Navrhujeme, aby se Florenc 21 stala obojí, klíčovým infrastrukturním uzlem pro Prahu i živým městským centrem, nikoli urbánní černou dírou. Namísto prosazování myšlenky shora dolů s nesouvisejícími městskými organizacemi nebo s nevhodnou logikou, navrhujeme podpořit a vylepšit stávající kvality města a lokality – historické a prostorové kvality Negrelliho viaduktu, Těšnovský park na severu, novou výstavbu v lokalitě, blízkost centra města. Všechny tyto prvky přispívají a formují nový urbanistický rozvoj. 

Kromě toho také navrhujeme přímo řešit jeho nevýhody a transformovat je na prvky s přidanou hodnotou pro novou zástavbu. Prodlužujeme nově upravovanou ulici Na Florenci ze západu dál skrz celou lokalitu, pokračujeme v městské zástavbě spojující západ s východem, propojujeme vlakové nádraží s novým autobusovým terminálem v živou uliční promenádu s obchody a kancelářemi, kde se lidé mohou procházet, setkávat, jezdit na kole, nakupovat a mnoho dalšího. Tato hlavní ulice je součástí souboru nových pěších promenád paralelních s kolejemi, které se stáčejí a sledují směrovaní kolejí a přivádějí lidi ze západu na severovýchod Prahy a naopak. 

Bjarke Ingels Group: Joao Albuquerque, Julieta Muzzillo, Jakob Sand, Agustin Perez-Torres, Giulia Frittoli, Marie Lancon, 

A8000: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Andrej Kacera

Flera: Ferdinand Leffler, Lenka Dřevjaná

Sagasta: Petr Pacák

Momentum: David Hart

ZUS [ZONES URBAINES SENSIBLES], SPACE & MATTER, ROYAL HASKONINGDHV, KOLMO

V zahradách na Florenci je zbytkový prostor, který dnes odděluje několik pražských čtvrtí, upraven na park, kde se všichni - všechny strany Prahy - představují a chtějí být vidět. 

S využitím soklových objemů zastavěné formy se nad a pod infrastrukturou vlní zelená hůrka, spojující všechna oddělená místa mobility do velkého terminálu, který je finálním cílem sám o sobě.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy se procházejí a jezdí na kole v nových zahradách na Florenci. Pomalý provoz a otevřené zelené plochy pomáhají definovat novou identitu této centrální části Prahy.

Dvě budovy jsou součástí parku jako velkolepé pavilony, jejichž fasády oslovují všechny strany a rámují pohledy mezi městem a přírodou. Zahrady na Florenci jsou pomníkem přizpůsobivosti; robustní městská krajina, navržena tak, aby se neustále vyvíjela a fungovala pro všechny, včetně přírody.

ZUS [Zones Urbaines Sensibles]: Elma van Boxel, Kristian Koreman, Willemijn van Manen, Marina Dondras,Michela Sutter, Ton van Giessen, Gilles Provoost, Conxa Gene, Marco Pala, Jie Kai Woo, Paul Swagerman, Josselin Snoek, Lynn Ewalts, Pim Heikoop

space&matter: BarendKoolhaas, Iñigo RuizGiulia Azaria, Lidia EgorovaInara Nevskaya, Martijn FeenstraBartek Grzesznik, Gabriela Chuecos, Sascha Glasl, Tjeerd Haccou

Royal Haskoning DHV: Leon Lenferink, Klaas Klaren

KOLMO Architekti Praha: Martin Hejl