Území

Florenc se nachází asi 1 000 m východně od Staroměstského náměstí, na rozhraní Nového Města (městská část Praha 1) a Karlína (městská část Praha 8). Jeho současný charakter je utvářen dopravní infrastrukturou včetně Ústředního autobusového nádraží Florenc, vlakového Masarykova nádraží a pražské severo-jižní magistrály. Zároveň je to největší brownfield v centru hlavního města.

Řešené území leží v místě původního městského opevnění, jehož stopy, včetně původního příkopu a odvodnění, jsou v podzemí stále zachovány. Poté, co byly v 70. letech 19. století zbořeny hradby Nového Města, byl prostor využit pro vybudování dopravní infrastruktury, přičemž část pozemků zůstala nezastavěné. Významná část řešeného území se nachází v Pražské památkové rezervaci, která je zároveň na seznamu světového dědictví UNESCO a celé navazující území pak náleží do jejího ochranného pásma.

Území je specifické řadou důležitých průhledů a pohledů na některé z pražských dominant, jako je pohled z Masarykova nádraží přes Hybernskou ulici směrem k Prašné bráně (národní kulturní památka) nebo pohled z ulice V Celnici na Týnský chrám na Staroměstském náměstí. Tyto průhledy propojují řešené území s historickým jádrem Prahy. Stejně důležitý pro čitelnost místa a orientaci v území je pohled na vrch Vítkov s národním památníkem.

Součástí zájmového území (indikační a interakční zóny) jsou významné kulturní instituce: Muzeum hlavního města Prahy, Hudební divadlo v Karlíně a industriální objekty bývalého lokomotivního depa při Masarykově nádraží, ve kterých plánuje Národní technické muzeum zřídit Muzeum železnice.

Dnes je území Florence významnou křižovatkou dopravních spojení republikového a evropského významu. Ústřední autobusové nádraží Florenc má významný podíl na mezinárodní autobusové dopravě. Masarykovo nádraží je konečnou stanicí pro regionální vlakové spoje z východu, severu a částečně ze severozápadu pražské metropolitní oblasti a za přibližně 10 let nabídne také přímé vlakové spojení na Letiště Václava Havla. Tato oblast je dobře obsloužena i systémem pražské integrované dopravy prostřednictvím dvou linek metra a řady tramvajových a autobusových linek.

Společnosti ČSAD Praha holding (majitel ÚAN Florenc) a Masaryk Station Development, dohromady vlastní, resp. svědčí jim práva na stavební rozvoj většiny pozemků v řešeném území. Hlavní město Praha je majoritním vlastníkem stávajících veřejných prostranství, pozemky kolejiště a budovy v areálu Masarykova nádraží jsou ve vlastnictví Českých drah.

Masaryk Station Development má v záměru přestavět pozemky na plně integrovanou a funkčně soběstačnou městskou čtvrť. Primárním cílem je odstranit jizvu na tváři města, kterou představuje stávající brownfield, a nahradit ji dobře definovanou městskou strukturou určenou pro bydlení, práci a volný čas s přímým napojením na historické centrum.

ČSAD Praha holding plánuje postupnou přestavbu autobusového terminálu na polyfunkční čtvrť, která bude integrována do městské struktury centra Prahy, rozvoj má dále zvýšit komfort cestujících a kvalitu navazujících veřejných prostranství. 

Zájmové území soutěže

Současný stav území